Internet Disclaimer
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door PWG Bedrijfsveilige Kleding BV. Ondanks dat wij veel zorg besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. PWG Bedrijfsveilige Kleding BV aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Daarnaast sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie. Gegevens die een hyperlink bevatten naar andere sites vallen buiten de controle PWG Bedrijfsveilige Kleding BV. Elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites wijzen wij daarom af.
Copyright
De website KISS.PWG.NL is eigendom van PWG Bedrijfsveilige Kleding BV. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de werking, de tekst, de afbeeldingen en de vormgeving, behoren toe aan PWG Bedrijfsveilige Kleding BV. De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PWG Bedrijfsveilige Kleding BV worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PWG Bedrijfsveilige Kleding BV